זמן קריאה: דקה ("178 מילים")

אותו עולה בכל הקריאות

שאלה: 

שלום כבוד הרב, שאלתי האם מותר לאדם לעלות לספר תורה בימים שני וחמישי ולברך את כל שלושת העליות אחת אחרי השניה, כלומר אותו אדם יברך שלוש פעמים הרציפות? 

תשובה: 

שלום רב! מדברי הפוס' והמנהג הרווח בישראל נראה - שאין לעשות כן (וראה מקורות). 

מקורות: 

אף שהשו"ע קמ"ד,ד' כתב "אין קורין לאדם אחד בשני ס"ת משום פגמו של ראשון", ומשמע שבאותו ספר הדבר מותר, מכל מקום יעו' רמ"א רפ"ב ה' ובפוס' שם שעולה שאין לעשות כן, ועי"ש במ"ב שה"ה במקום שהמנהג לקרוא לרב למפטיר כגון בשבת חזון, לא יקראוהו לפני כן לעליית שלישי. ובטעם הדבר הדבר שלא יעלה, כתב הא"ר (ס"ק י"ד) משום ברב עם הדרת מלך. ולעיתים כאשר יש צורך כגון לעניין חתן תורה בשמחת תורה כתב מ"ב תרס"ט סק"ט שאף מי שעלה לפרשת וזאת הברכה, יכול לעלות עליה שניה לחתן תורה. ואם קנה אחד מפטיר, ואח"כ קראו אותו לעליה אחרת, כתב הפת"ש סק"ה שאפשר להעלותו שוב למפטיר. אולם כה"ח סקנ"ט כתב שכיון שעומד להעלות מפטיר לא יעלה לעליה אחרת. ובמקום צורך כזה או אחר יש לשאול את רב המקום שיכריע.

בברכה רבה, 

לגעת ביד במגילת אסתר ואם נפלה על הארץ
קרא בתורה ודילג על אות אחת

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו