זמן קריאה: דקה ("183 מילים")

בדיקת חמץ בלול תרנגולים

שאלה: 

שלום הרב.. בניתי לול תרנגולים קטן ליד הבית, ובזמן האחרון החלפתי להם את המזון למזון כשר לפסח. רציתי לדעת אם לול מצריך בדיקה. 

תשובה: 

שלום עליכם. אם החלפתם את המזון לפני שלושים יום - אין צריך לבדוק את הלול כיון שסומכים שודאי העופות אכלו את מה שנשאר. ואם מדובר בתוך שלושים יום, זו מחלוקת בין הפוסקים. למעשה כיון שבדרך כלל מדובר על חמץ פחות מכזית והוא גם מאוס ומעופש, אין צורך לבדוק את הלול מחמץ (בצירוף השיטה המקילה לעיל). לרווחא דמילתא כדי לצאת מכל ספק, תעשה בדיקה בהעברה ובזריזות. 

מקורות: 

 ו"ע (תל"ג, ו'). ובמ"ב (סקכ"ז) הביא מחלוקת הפוס' אם החלפת המזון היתה בתוך ל' יום. ובסימן תמ"ג (סק"ה) סתם המ"ב כדעת המקור חיים לחומרא, מאידך בשעה"צ (תס"ה סק"ג) הביא רק את דעת המג"א שמקיל. מתוך בירור שנערך עם פוסק במקומות מושב שיב בהם לולים, עולה שרוב החמץ שנמצא הוא מעופש ובשיעור פחות מכזית, ולכן אין צורך בבדיקה (ראה מ"ב תמ"ב ס"ק ל"ג). וגם אם יש חשש שיש חמץ, סומכים על השיטה המקילה לעיל. עם זאת כתבנו שלרווחא דמילתא יש לעשות בדיקה בהעברה בעלמא כדי לצאת מכל ספק.

בברכה רבה, 

ספירת העומר לנשים
טבילה במקוה בערב חג עבור שבת לגברים

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו