3 דקות זמן קריאה ("502 מילים")

האם החזון איש לא לבש טלית מצמר

שאלה: 

האם זה נכון שהחזו"א הלך עם טלית קטן שאינה מצמר, ואם זה נכון, לכאורה אין לאשכנזים להחמיר יותר ממרן החזו"א שכל התורה היתה שגורה על פיו? 

תשובה: 

שלום רב. אכן כך נהג החזו"א זצ"ל, והדבר הובא בכמה מקורות מהימנים, והיו לו בהנהגה זו כמה טעמים, וכן נהג הגאון מוילנא זצ"ל. אולם למעשה ראוי לחוש לדעת מרן השו"ע וללבוש טלית מצמר רחלים, כדי להתחייב בציצית לכל הדעות, וכן מובא שהחזו"א בעצמו אמר לאחרים לנהוג כדעת המשנה ברורה הסובר שיש לשים טלית צמר (ראה בהרחבה). 

מקורות: 

 מקורות והרחבה: בספר מעשה רב (אות י"ז) הובא שהגר"א היה לובש טלית קטן מצמר גפן, כלומר משאר מינים, והפוסקים נתייגעו לברר טעמו, והעלו בזה כמה טעמים: א. בשם הגר"ש סלאנט זצ"ל מובא שכיון שבכל מקרה הגר"א היה נוהג ללבוש טלית גדול כל היום העשויה מצמר, ולכן רצה ללבוש טלית קטן בדוקא של צמר, כדי לקיים בנוסף מצות "לא תסור" לדעת הפוסקים שזה מצוה מדברי חכמים בלבד. ב. שהגר"א היה לובש את הטלית מתחת לבגדיו שהיו עשויים מפשתן, הוא חשש לדעת הסוברים (ראה ב"י יו"ד סימן ש', ד') שאיסור לבישת כלאיים זה אפילו בשני בגדים נפרדים שלובשם זה על גבי זה בלי הפסקה (שיח אליהו ע"פ קבלה מזקני ווילנא). ג. אולם בספר "דעת נוטה" (ציצית עמ' קכ"ה) הביא מהגר"ח קנייבסקי שליט"א, שהחזו"א אמר לו שמה שהגר"א היה הולך בשאר מינים הוא כיון שסבר שהעיקר כדעת הרמ"א והפוסקים הסוברים שגם בשאר מינים חייב מן התורה, ולכן היה הולך כך כדי לפרסם ההלכה. ושכן נהג החזו"א בעצמו ואמר לו כיון שהגר"א נהג כן, גם אנו נוהגים כן. למעשה לדעת הספרדים ודאי שיש ללבוש צמר רחלים דוקא, כיון שכן פסק מרן השו"ע (סימן ט', א') ע"פ הרי"ף והרמב"ם שהלכה כרב נחמן (מנחות לט:) שציצית חייבת מן התורה רק בבגד צמר או פשתים. וכן ראוי שינהגו בני אשכנז, ואף שהרמ"א (שם) הכריע כדעת רש"י ותוס' שהלכה כרבא הסובר שכל המינים חייבים בציצית מן התורה, ואם כן בני אשכנז יכולים להקל בדבר, מכל מקום גדולי פוסקי אשכנז העלו שיש להחמיר בדבר, כן כתב המ"ב (שם סק"ה) שירא שמים יחמיר על עצמו לחוש לדעת השו"ע, ויעשה הטלית מצמר רחלים כדי שיתחייב בציצית מן התורה לכל הדעות, וכן כתב בשו"ע הרב (שם, ד'), וחיי אדם (כלל י"א, ה'), ובקיצושו"ע (שם, י"ב) הקפיד מאד בדבר זה, וכתב שאם לובשים טלית של שאר מינים והחוטים של צמר לא יברך עליה ויפטרה בברכת הטלית גדול של צמר, וכן כתב בשו"ת אגרו"מ (או"ח ח"א ב', ח"ב א') שראוי להקפיד על כך גם בימי הקיץ החמים, וכן דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל (הליכו"ש פ"ג הערה כ"ה) ועוד. ובספר דרך ישרה (עמ' ל"ח) הובא בשם הגראי"ל שטינמן זצ"ל, שנכנס אצל מרן החזו"א יחד עם הגר"ש גרינמן זצ"ל, והעלו לפניו חמישה טעמים למנהג הגר"א בזה שלבש טלית קטן של שאר מינים, ושכולם לא שייכים כיום, ואמר להם החזו"א "אתם תנהגו כמשנה ברורה ותלבשו טלית קטן מצמר, אבל אני אמשיך ללבוש טלית מבד מטעם הכמוס עמדי". ואם כן ודאי שמי שיכול ללבוש טלית של צמר ראוי שיעשה כך, ובמיוחד בימנו שיש בחניויות טלית קטן שהצמר שבה מאד דק ונעים, וכמעט שלא מרגישים בו אם מעט מתרגלים אליו. ברכה והצלחה,

בברכה רבה, 

לימוד עם תפילין - של רש"י או של ר"ת?
הזמנת אח שאינו שומר מצוות לסעודת שבת

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו