3 דקות זמן קריאה ("527 מילים")

האם קטן יכול לעלות לתורה?

שאלה:
האם קטן יכול לעלות קטן בשבת למניין שבעה/מפטיר/הפטרה או בשני וחמישי והאם יכול לשמש כבעל קורא?

תשובה:

שלום רב לשואל היקר.

א. ראשית יש לחלק, בעוד שלעלות קטן לתורה, לברך ולקרוא - מותר באופנים שיובאו לקמן, מכל מקום אין לעשותו ש"ץ קבוע להוציא את הרבים, וכמ"ש החיד"א: "קטן לא יהיה ש"ץ לקרוא הפרשה עד שיהיה בן י"ג שהביא ב' שערות. ואם קרא הפרשה, אם הגיע לחינוך - עלתה להם הקריאה". אולם בית כנסת שאין שם מי שיודע לקרוא אלא הקטן - יש ליתן לקטן, אולם אם יש גדול שאפשר לסמן לו - עדיף.
ב. לגבי עליית קטן לשני וחמישי: לכתחילה אין להעלות קטן למניין ג' עולים, אולם כשיש צורך גדול כגון חתן בר מצוה שטרם מלאו לו י"ג שנה וכבר התכונן לקריאה ותהיה לו עוגמת נפש אם לא יעלה, וכן אם כבר העלו קטן - יעלו ויברכו.
ג. לגבי עליית קטן בשבת: מנהג רוב הספרדים - שקטן יכול לעלות למניין שבעה עולים. מנהג האשכנזים שלא להעלות אלא להפטרה (ולמפטיר כשיש צורך). מנהג ג'רבא - לא לעלות קטן כלל לתורה. מנהג יוצאי תימן - לעלות לשישי דוקא. מנהג המקובלים ההולכים ע"פ האריז"ל לעלות קטן - דוקא לעליה השביעית.
*אין מנהג במקום - ניתן להקל כשיש צורך. יש לשקול היטב אם להכיל מנהג חדש במקום כשהדבר עלול לגרום למתח בציבור וכד', כמו"כ יש לדאוג שההנהגה החדשה לא תיגרום לטירחא בציבור.
והעיקר שלא לריב על כך אל להרבות באהבה ושלום.
"ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

מקורות:
א. דברי החיד"א לגבי דין קטן המשמש כבעל קורא נמצאים בס' לדוד אמת ה', כ"ז. עי' מ"ב רפ"ב ס"ק י"ג שאפשר להקל בשעה"ד. ועי' שו"ע קמ"ב, ב' ובכה"ח שם י"ד, ומשמע שודאי עדיף גדול. ואם רוצים להרגיל את הילדים לקרוא כשיש צורך - יברך ויקרא לעצמו ולא יקרא לאחרים כעולה מדברי שעה"צ רפ"ב סקט"ז ט"ז, וכה"ח שם כ"ג.
ב. עי' שם, וכ"כ בברכ"י סי' רפ"ב שאין להעלות קטן למניין ג' , ועי' בספר החיים י"א, ד' שבדיעבד אם על קטן בב' וה' או במנחה של שבת - עלתה להם קריאה, ועי' עוד בס' דרך התורה פ"ט בכל האמור.
ג. כתב מרן השו"ע רפ"ב, ג' ע"פ הגמ' במגילה כא: "הכל עולים למניין שבעה אפ' אשה וקטן שיודע למי מברכין". אולם המ"ב שם סקי"ב כתב שלא נהגו להעלות קטן אלא למפטיר, ובמ"ב רפ"ד סק"ז משמע שקטן קורא לעצמו, ועי' כה"ח רפ"ב, מ"ב שיש מנהג שהגדול עולה מפטיר והקטן הפטרה ויש להם ע"מ שיסמוכו כמ"ש הב"י עיי"ש. האשכנזים נהגו לעלות חתן בר מצוה להפטרה דוקא, כיון שלעיתים טרם מלאו לו י"ג שנה, אולם יש הפטרות שכתבו הפוס' שאין לקטן לעלות כגון הפטרת "זכור" ו"פרה" וכד' ואם בכל זאת עלו דעת הרמ"א רפ"ב, ד' שאין להורידו להחליפו בגדול אפ' בהפטרת זכור. עי' בס' ברית כהונה (מערכת ס"ת אות ח') לגבי מנהג ג'רבה. עי' סידור תכלאל דיני קריאת התורה לגבי מנהג תימן ע"פ הזוה"ק שלח קסד. שעליית שישי היא המכובדת ביותר והיא בחינת יסוד, צדיק, והתינוקות שלא טעמו טעם חטא ולא ראו קרי ראויים הם לעלייה זו. ועי' בברכ"י שם ע"פ שעה"כ עג ע"ד, ש"הכל עולים למניין שבעה", היינו שניתן לעלות קטן דוקא לשביעי, וכתב שם טעם ע"פ סוד. ע'י ילקו"י רפ"ב ח' מש"כ כשמסופקים אם יש מנהג להחמיר - שיש להקל כדי לחנכו ולהרגילו בטעמי המקרא.

בברכת התורה,
הרב נועם דביר מייזלס
כנס גבאים
יום עיון על עתיד העם היהודי בשיתוף משרד התפוצות

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו