2 דקות זמן קריאה ("358 מילים")

חובת בדיקת חמץ על פירורים פחות מכזית

שאלה: 

שלום וברכה לכת"ר. לצערנו לא נספיק לנקות את הבית עד הבדיקה מכל החמץ והפירורים שמפוזרים בכל פינה בבית, ואנו מקווים שכל עמלנו לא היה לריק. השאלה האם בבדיקת חמץ צריך לחפש אחרי כל פירור. 

תשובה: 

שלום וברכה לכבודו. ההשתדלות שעשיתם עד כה לכבוד פסח הקרב ובא עלינו לטובה, ברוכה ורצויה, ואין צורך להכנס ללחץ. צריך לדעת שיש פוסקים רבים שכותבים שאין חובת בדיקה על פירורי חמץ פחות מכזית, והמיקל כמותם ודאי שיש לו ע"מ לסמוך כיון שדין בדיקה מדרבנן. ואם מדובר בפירורים המפוזרים בכל הבית אך מאוסים - אין כלל חובת בדיקה. ולכן השתדלו על כל פנים להמנע מפירורי חמץ באיזור המטבח ששם יש חשש שהפירורים התערבו עם האוכל שאתם אוכלים בפסח, כיון שבאכילה יש איסור אפילו בפירור בלבד.

מקורות: 

לגבי בדיקה אחר פירורים, זו לכאורה הנפקא מינה בין רש"י לתוס' בריש פסחים בטעם תקנת הבדיקה (עיין ט"ז תמ"ב ועוד פוסקים שם) שלתוס' שהחשש שמא יאכל צריך לבדוק אחר פירורים. ולרש"י שהחיוב משום בל יראה ובל ימצא, בפחות מכזית לא עוברים, ואין צורך לבער. דעת הט"ז (שם) שלמרן השו"ע (ע"פ דבריו בסימן תמ"ב, ז' לגבי בצק שבסידקי עריבה פיות מכזית) אין חובת בדיקה בפחות מכזית, לכן הקשה מדוע לא חשש המחבר לדכת התוס', ויישב שמדובר בחמץ מאוס שגם התוס' מודה בזה. למעשה המ"ב (תמ"ב ל"ג) הביא מחלוקת, ובשעה"צ כתב שנהגו להחמיר, אולם בפירורים מאוסים פחות מכזית כתב המ"ב שאין עליהם חובת בדיקה. ונציין את שיטת החזון איש הידועה (או"ח קט"ז, י"ג), שגם בפירורים יש חשש שיאכל ויש חובת בדיקה, וכ"כ החיי"א (קי"ט, ו'). אולם בשו"ת אורל"צ (א', ל"ב) כתב שזה חידוש שלא מצינו לרבותינו שנהגו כן (הוא דן שם לגבי ניקוי ספרים). וכן כתבו להקל רוב הפוסקים (הגרע"י יוסף, הליכו"ש, הגרי"ש אלישיב בשבות יצחק, הלכות חג בחג). וניתן להוסיף לענ"ד שהמ"ב לא דיבר כלל על הבדיקה. בכל מקרה כיון שדין בדיקה מדרבנן המיקל, ודאי יש לו על מי לסמוך וכן מנהג העולם. אולם במקום שיכול לבוא במגע עם אוכל יש לנקות היטב. אצרף חיזוק שראיתי בספר קב הישר (פרק צ') שכתב שכל טורח חשוב לכבוד הפסח: "ויש קבלה בידי, כל טורח שאדם מטריח עצמו לכבוד יו"ט של פסח והוא עייף ויגע... בעסק זה הורג כל המזיקים הנקראים נגעי בני אדם".

בברכה רבה, 

בדיקת ושריפת חמץ למי שאינו חוזר לביתו בפסח
שימוש בקומקום שהרתיחו בו מים בשבת במזיד

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו