2 דקות זמן קריאה ("373 מילים")

חוג פרטי שבוטל בעקבות הקורונה

שאלה: 

האם הורים צריכים לשלם לחוג ביתי שבוטל בעקבות וירוס הקורונה? ההורים טוענים שהם פטורים מלשלם ומעבירת החוג טוענת שהיא נתנה אפשרות להעביר את השיעור במחשב או בטלפון, מה שבפועל לא קרה. מדובר על הזמן שהממשלה אסרה קיום של מעונות ולא על הזמן הנוכחי שכבר אפשר לחזור לשיגרה. 

תשובה: 

 שלום רב. בשאלות אלו צריך לשמוע את טענות ב' הצדדים בבי"ד בצורה מסודרת ומפורטת. באופן כללי צריך לדעת שנחלקו בסוגיה זו גדולי הפוסקים, ולמעשה ראוי להגיע לפשרה בין הצדדים.

מקורות: 

באונס רגיל מבואר בגמ' בב"מ (עז.) שההוצאות על הפועל (במקרה שלנו המורה), אא"כ היתה לשוכר ידיעה מוקדמת בעניין. והנה בגמ' (שם קה:) מבואר שהדין שונה במכת מדינה, וז"ל: "המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה, אם מכת מדינה היא, מנכה לו מן חכורו". כלומר השוכר אינו צריך לשלם לבעל השדה את הכסף המלא של השכירות שלא נהנה ממנו. ואם כן המעסיק/השוכר מפסיד. יעויין שם בראשונים. ואף שיש מחלוקת האם מגיפה של דבר, נחשבת למכת מדינה (ראב"ן סי' צ"ח, שו"ת מהר"ם פאדווה סי' ל"ט) או שאינה נחשבת, משום שהאונס לא בא על אותו העסק אלא על האנשים (שו"ת ראנ"ח ח"א סי' ל"ח). מכל מקום בנידון הקורונה, כיון שמדובר באיסור בהוראת הממשלה לאסור לעסוק במלאכה זו, אין חולק שמדובר על מכת מדינה (ראה שו"ת זקן אהרן ח"ב סי' קמ"ג). למעשה נחלקו הפוסקים בתשלום שכר השוכר במכת מדינה. ברמ"א (סי' שכ"א א') ע"פ המהר"ם משמע שאם הפועל הפסיק לעבוד מחמת מכת מדינה, השוכר מפסיד וחייב לשלם לפועל שכר מלא, וכן הכריעו הט"ז והש"ך (שם סק"א). אולם הנתיבות (סי' של"ד סק"א) והחת"ס (חו"מ סי' קס"א) חלקו על דברי הרמ"א, וסוברים שהפועל מפסיד (עיין בדבריהם שביארו באופן אחר את דברי המהר"ם). וראה בנתיבות שם שהעיקר כפי שכתב הרמ"א בסי' שי"ב י"ז בשם המרדכי. וראה בסמ"ע (שכ"א סק"ו) שהסיק שיש לחלוק בהפסד. למעשה בנידון השאלה, כיון שיש מחלוקת הפוסקים בעניין זה, וקשה להכריע בדבר, ראוי להגיע לפשרה. כן מבואר באחרונים (ראה בחת"ס ספר הזיכרון, שו"ת אחיעזר ח"ד סי' ס"ח). ונראה שהפשרה צריכה להיות נוטה לכיוון ההורים, כיון שהם מוחזקים בכסף, ולא היתה להם הנאה כלל. ונחתום עם דברי החת"ס (שם): "ומסברא נראה דמזל שניהם גרם, על כן עשיתי פשר מרצון שניהם וחפצם, שיהיה ההפסד על שניהם, אבל דין תורה לא ידעתי, עד יבוא מי שלבו יותר שלם ויוציא דין לאמתו". בברכה רבה ובשורות טובות,  

בברכה רבה, 

עשה לך רב ושימוש תלמידי חכמים
האם אומרים ברכת מעין שבע במניין ארעי?

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו