2 דקות זמן קריאה ("455 מילים")

חיתוך שום בסכין בשרית ואפיית השום בתנור

שאלה: 

אם חתכתי שום בסכין בשרית, הוספתי לדג ואפיתי בתנור, 1. הדג בשרי? האם אפשר לאכול חלב אחריו מבלי לחכות 6 שעות? 2. התנור בשרי? אם אני רוצה לאפות בו מאכל חלבי אני צריך לחכות 24 שעות ולחמם אותו ולנקות אותו וכו'?

תשובה: 

 שלום וברכה! ראשית כל צריך לדעת שסכין בשרי, הינה סכין שחתכו בה בשר רותח. במקרה שהסכין אכן בשרית; א. אף שבלוע בשום טעם בשר - אין דינו כבשר ממש, ומותר לאכול אחריו מאכל חלבי ללא המתנת שש שעות. ב. התנור לא נעשה בשרי. והמחמיר לנקות את התנור לפני השימוש בחלבי - תבוא עליו ברכה. *לגבי השום, יש שהחמירו שלא לחתוך דבר חריף בסכין של בשר כדי לבשלו או לטגנו עם דגים משום שבכך יבלע בתוכו טעם בשר ודגים יחד - ואין לאוכלו משום סכנה, אולם יש שלא חששו לכך (עי' מקורות).

מקורות: 

לגבי ההיתר שאין צורך להמתין כלל יעו' הגהות הגרע"א יו"ד פ"ט על ד' הש"ך ס"ק י"ט. ויש לציין שבמקרה שמדובר בדבר חריף שנעשה חלבי - יש מח' בדבר, יע' פמ"ג או"ח תצ"ד א"א, ו' ובדרכ"ת ליו"ד פ"ט מ"ב, ובספר הכשרות כתב שדעת הגרי"ש אלישיב להקל בכך כמ"ש בס' דבר חריף פ"א,ט' ורק אם רוצה להחמיר שש שעות משום חומרא- תבוא עליו ברכה, ואם לא חתכו בסכין בשר רותח ב-24 שעות האחרונות, ניתן להקל לכתחילה, שכ"כ בס' יד יהודה, ובדעת תורה לג' מהרש"ם שם. כמו"כ לגבי הפלטת הבליעה של הדבר חריף לכלי אחר, מבואר באבן העוזר יו"ד צ"ו, ג' ובחוות דעת שם ו' שאין להחמיר בדבר חריף אלא לעניין הפלטת טעם מהכלי אליו, אך לא לעניין הוצאת טעם שנבלע בו אל כלי אחר, ואף שדעת המג"א או"ח תנ"א ס"ק ל"א שהכלי נעשה בשרי וכ"כ המ"ב שם ס"ק צ', מ"מ דעת הרבה אחרונים כשיטת אבן העוזר והיסוד העקרוני העולה מדבריו שאין בדבר חריף אלא חידושו ואין בו כח להבליע לכלי אחר כלל, וכ"כ בשו"ת מהרש"ג ג',ל"ט להקל, וכן אמר לי הרב פנחסי הי"ו מח"ס הכשרות שבנידו"ד התנור נשאר פרוה וראוי רק לנקותו לפני אפיית מאכל חלבי. (כמו"כ בפשטות בתנור הדבר יותר קל מהנידון של המטחנה שהובא במח' הנ"ל כיון שאין האוכל נוגע ישירות בתנור, ועוד ששם הוי דוחקא דסכינא בדבר חריף). ולגבי דבר חריף שנחתך בסכין בשרי שאין לבשל או לטגן אותו יחד עם דגים, אף שיש שכתבו שכיון שכל איסור סכנה של אכילת בשר ודגים יחד (יו"ד קט"ז,ב' ע"פ פסחים עו: משום צרעת עי' רש"י שם) הוא דוקא שהם בעין ולא בטעם בלבד, מ"מ יש שכתבו שראוי שלא לעשות כן לכתחילה, עי' דרכ"ת קט"ז, כ"ז. ס' מגדים חדשים אות ג' ושו"ת מקור ברוך ח', משום דהוי כמו בעין ממש. ולכן כתבנו לעיל שלא לעשות כן לכתחילה, ואף ראוי להוציא את הדבר חריף ולא לאכלו כלל אם הדבר אפשרי, וכן הורה דודי הג"ר מנחם דן מייזלס שליט"א מח"ס "פתחי מגדים" על בשר וחלב, בנידון כזה.  

בברכה רבה, 

שימוש בטוסטר בשרי ישן למאכלי חלב
שירה וריקודים בספירת העומר

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו