2 דקות זמן קריאה ("384 מילים")

חתונה מצומצמת בעקבות הקורונה

שאלה: 

שלום וברכה. אחי מתחתן ב"ה ביום שלישי במניין מאד מצומצם (שתי קבוצות של 10) בעקבות ההוראות של משרד הבריאות למניעת התפשטות נגיף הקורונה. הבנתי שלהלכה יש עניין שחתונה צריכה להיות ברוב עם, ורק בדיעבד עושים חתונה מצומצמת. מה דעת הרב?  

תשובה: 

שלום רב לשואל היקר!
תחילה נאחל לזוג היקר מזל טוב ושיזכו לבניין עדי עד.
מעיקר הדין, מספיקים שני עדים שרואים שאכן היה כאן מעשה קידושין. אולם לגבי ברכות האירוסין נפסק שלכתחילה צריך עשרה (כולל החתן), ובדיעבד אף פחות מכן. ובברכות הנישואין הכרעת הפוסקים שצריך עשרה בדוקא.

מה שהיום נוהגים לעשות חתונה ברוב עם, ודאי שאין הדבר לעיכובא אלא לריבוי שמחה עם מכרים וחברים, ולצערנו במצב הנוכחי לא ניתן לקיים זאת, אולם ההחלטה להתחתן נכונה, ולגבי מסיבה גדולה לחברים, ניתן בס"ד לעשות זאת בהמשך.

מקורות: 

בגמ' בכתובות ז: מובא: "ת"ר מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה" ושואלת הגמ' (שם) "מנין לברכת חתנים בעשרה? שנאמר (רות ד'): ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה. ורבי אבהו אמר: מהכא (תהילים ס"ח) במקהלות ברכו אלוקים ה' ממקור ישראל". ובהמשך הגמ' (ח.) מבואר ש"חתנים מן המנין".

הרמב"ם (אישות פ"י ה"ה) פסק: "ואין מברכין ברכת חתנים אלא בעשרה גדולים ובני חורין וחתן מן המנין". וכן פסק השו"ע (אהע"ז ס"ב ד'). וכתב בפת"ש (סק"ז) כתב בשם הנוב"י, שבדיעבד אם כבר ברכו בלא עשרה יצאו ידי חובה, אף שמסדר קידושין כזה עוון פלילי הוא שיהא לו עסק בענייני קידושין. אולם למעשה הכרעת האחרונים שצריך לחזור ולברך בעשרה (ערוה"ש שם סע' י"ג, שבט הלוי ח"ד או"ח סי' ו' שו"ת יבי"א ח"ב סי' ו').

ונחלקו הראשונים האם צריך גם לברכת האירוסין עשרה? דעת רב האי והרא"ש (שם סי' י"ב) שגם ברכת אירוסין צריכה עשרה, והטעם לכך כטעם החיוב בגמ' לברכת נישואין, אם לטעם הברייתא, הרי שאצל בועז ורות היה גם אירוסין לפני כן, ואם לטעם שמביא רבי אבהו, הרי גם ברכת אירוסין היא בכלל עסקי מקור.

אולם לדעת ר"ש הנגיד, אף שלברכת נישואין צריך עשרה, מכל מקום לברכת אירוסין אין צריך, כיון שהגמ' מתייחסת רק לברכת נישואין, וכמו כן הרי קי"ל בכל מקום שמספיק קידושין בפני שניים. מרן השו"ע (אהע"ז ל"ד ד') הכריע ש"ברכת אירוסין צריכה עשרה לכתחילה". וכתב החלקת מחוקק (סק"ז) שהכוונה לב' עדים, ועוד שמונה אנשים אפילו שיש ביניהם קרבה. וציין הב"ש (סק"ז) שגם אם אין עשרה למעשה אין הדבר מעכב.

נאחל לזוג שיזכו להשראת שכינה ולשמחת עולם על ראשם.

ברכת ה' עליכם,

בברכה רבה, 

בשביל מדינתנו כל מאמץ שווה
לחץ מהקורונה וסיוטים בלילה

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו