2 דקות זמן קריאה ("392 מילים")

טבילה במקוה בערב חג עבור שבת לגברים

שאלה: 

 מועדים לשמחה, הנוהג בכל ערב שבת לטבול במקווה, מה יעשה במצב בו (כמו השנה) ערב שבת יוצא בחג (שביעי של פסח יום שישי). ואין מקוה במרחק הליכה. האם הטבילה של ערב יו"ט מועילה גם לשבת? ישר כח ותזכו למצוות

תשובה: 

 חגים וזמנים לששון! אם אין אפשרות לטבול בערב שבת - יכולים לטבול ביום חמישי לכבוד שבת.

מקורות: 

 מרן החיד"א (ברכ"י ר"ס, ד') דן ברחיצה לפני שבת, והביא את דברי הב"ח בשם המרדכי שניתן לרחוץ ביום ה' לכבוד שבת, ויש ללמוד בכל שכן לנידון שלנו כיון שרחיצה לפני שבת זה דין שמובא בגמרא ונפסק בשו"ע מה שאין כן לגבי טבילה. ברצוני להעיר שבזמן הזה, אף שנראה מדברי הפוסקים שאין חובה לטבול בערב הרגל אלא זה מנהג טוב, עם זאת מלשונו של רבנו האריז"ל (בשער הכוונות עח.): "כוונת הטבילה בערב יום טוב כמו בערב שבת כי כך אמרו חז"ל (בגמ' בראש השנה טז:) חייב אדם לטהר עצמו ברגל...", ניתן לדקדק שדעתו שגם בזמן הזה אחר שחרב בית המקדש, אין הטבילה תלויה רק באכילת קודשים בזמן הבית אלא היא הכנה חשובה ותוספת קדושה העומדת בפני עצמה . ואכן האריכו מאד בזוה"ק ובספרים הקדושים במעלת הטבילה במקוה והתועלת הנפעלת מכך. ע"פ האמור מובן מדוע הקפידו רבים לטבול בערבי שבת ורגלים כיון שהטבילה היא הכנה רוחנית לאותו יום נעלה (דברי שלום סימן תע"א עמ' דש), ואשריכם שאתם מקפידים על עניין זה. אציין שבשו"ת רב פעלים כתב שאפילו מים שאובים מועילים לטבילה זו. מלבד טבילה במקוה יש להוסיף את דברי חז"ל שהובאו בשו"ע (ר"ס, א') : "מצוה לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת", והכנה זו לכבוד שבת מעלתה גבוהה (חיד"א במורה אצבע סי' ד'). כמו כן ניתן להציע לעשות נטילת ידיים למי שאין לו מקוה (מובא בסידור קול אליהו). יש לציין שגם כאשר טובלים ועושים הכנה כזאת או אחרת ביו"ט עבור שבת, לכתחילה יש לעשות כן מבעוד יום ומבלי לומר בפיו שעושה זאת דוקא עבור שבת, שלא תהיה בעיה של הכנה מקודש לקודש ואף שעשו מערב יו"ט עירוב תבשילין (ראה מ"ב תקכ"ח סק"ג) כיון שיערוב תבשילין מתיר רק צרכי סעודה. אולם למעשה ניתן לסמוך על פוסקים רבים (שבט הלוי ח"ד נ"א, שו"ת באר משה ח"ח ר', שו"ת להורות נתן ח"ו ל"ד, וראה שו"ע הרב תק"ג, ג' שהתיר להדיח כלים ביו"ט לצורך שבת אם הניח עירוב תבשילין, ובשערי תשובה תקי"א סק"ב התיר להכין ביו"ט המקוה לצורך הטבילה בשבת כאשר הניחו עירוב תבשילין) הסוברים שניתן לעשות מלאכות המותרות ביו"ט, עבור שבת, במקרה שהניחו עירוב תבשילין.

בברכה רבה, 

בדיקת חמץ בלול תרנגולים
בדיקת ושריפת חמץ למי שאינו חוזר לביתו בפסח

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו