זמן קריאה: דקה ("198 מילים")

כשרות חומרי ניקוי בפסח

שאלה: 

 שלום וברכה לרב. האם צריך לקנות חומרי ניקוי עם כשרות לפסח?

תשובה: 

 שלום רב. חומרי ניקוי שנפסלו מאכילת כלב - מותר להשתמש בהם בפסח, ואין צורך לבדוק את כשרותם.

מקורות: 

בגמ' בפסחים (מה:) מבואר שמאכל שנפסל מאכילת כלב לפני פסח, אינו צריך שריפה יחד עם שאר החמץ. וכיון שמותר לקיימו בפסח, מותר גם בהנאה. כן כתב הרי"ף (שם), השו"ע (תמ"ב, ט'), מ"ב (שם סקמ"ג). דעת הר"ן בסוגיה (שם), שכיון שנפסל מאכילת כלב לפני זמן איסורו, מותר אפילו באכילה, כיון שנפקע ממנו תורת לחם. אך לדעת הרא"ש (שם פ"ב, סימן א') אף שמותר בהנאה, מכל מקום אסור באכילה, כיון שהאוכל "אחשביה" לאותו מאכל, וכן הכרעת הפוסקים, כמבואר בשו"ע (תמ"ב, ט'), מ"ב (שם ס"ק מ"ג). ובשו"ע (שם, י') מבואר שהתירו לסופר להשתמש בדיו שיש בו חמץ שנפסל מאכילת כלב קודם זמנו. וביאר המ"ב (שם סקמ"ה) שלא חוששים שמא יתן הקולמוס לפיו כדרך הסופרים, כיון שכל האיסור של חמץ שנפסל לאכילת כלב שאסור באכילה הוא כיון ש"אחשביה", אולם כאשר אין לא כונה לאכול, אין קפידא. וכן דעת כל הפוסקים. עם זאת מצד חומרא של פסח ראיתי בשם הגרי"ש אלישיב (אשרי האיש ח"ג פנ"ח אות ט"ו), שראוי להשתמש בחומרי ניקוי שיש להם הכשר מיוחד לפסח.

בברכה רבה, 

קביעת מזוזה בחדר שירות
שפתון משחת שיניים ומי פה בפסח

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו