2 דקות זמן קריאה ("326 מילים")

לימוד עם תפילין - של רש"י או של ר"ת?

שאלה: 

שלום רב, רציתי לדעת איזה תפילין עדיף להניח כשלומדים תורה של רש"י או של רבינו תם ? 

תשובה: 

 שלום רב. יש שנהגו ללמוד תורה עם תפילין של רש"י, וכן נהג החתם סופר. אולם ע"פ האריז"ל והמקובלים - המנהג ללמוד דוקא עם תפילין של ר"ת, אולם כל זה צריך להיות ע"פ התנאים האמורים בתשובה הקודמת. הרחבה: במנהגי החת"ס (א') כתוב שמנהגו היה ללמוד בתפילין של רש"י. וכן ראה במ"ב (ל"ד ס"ק ט"ו) שכתב שפשוט שמי שלובש כל היום תפילין נכון יותר שיבש תפילין של רש"י. אולם מדברי האריז"ל (שעה"כ דרוש ו' מדרושי התפילין) נראה שלאחר התפילה, וכן בזמן מנחה יש עדיפות להניח תפילין של ר"ת ויש לכך טעם ע"פ הסוד. וכן כתב החיד"א (עבודת הקודש, ציפורן שמיר ב' ח'), ובספר משמרת שלום (י"ד א') כתב שקבלה בידו ללמוד בתפילין של ר"ת חק לישראל וזוה"ק. וגם החת"ס (שם כ"ב) בעצמו, את השניים מקרא ואחד תרגום, נהג ללמוד עם תפילין של ר"ת. בבני יששכר (חודש אייר א') כתב בשם האר"י הקדוש שלימוד עם תפילין של ר"ת מסוגל להשגת החכמה, ובספר היכל הברכה (וירא) מובא בשם הבעש"ט שתפילין אלו משפיעות לטובה על נפש האדם ומידותיו. יש הנוהגים ללבוש תפילין של רש"י כיון שאין להם תפילין של ר"ת, וודאי שיש בכך מעלה. יש נוהגים להתפלל בשחרית עם ב' זוגות, ולאחר מכן במשך היום ללמוד עם תפילין של ר"ת בלבד, וכתב הבא"ח (בן יהוידע על ע"ז מד.) שכך נהגו עוד מימי דוד המלך. בספר דרך ישרה (פרק ד') מובא שהג"ר שריה דבליצקי זצ"ל היה נוהג להתפלל שחרית עם תפילין של רש"י כיון שהעיקר להלכה כשיטתו, ולאחר התפילה היה מניח תפילין של ר"ת, ובמשך היום היה מחליף לתפילין פיצפוניות של רש"י (כסדר הרמב"ם), ובתפילת מנחה היה לובש תפילין כדעת ה"שימושא רבה" וכפי שנהג האריז"ל בעצמו (יש לציין שזו הנהגה של צדיקים, ומאידך בחב"ד נהגו שגם פשוטי העם יניחו כמה זוגות תפילין, רש"י ר"ת שימושא רבה וראב"ד). ראה בתשובה הקודמת מה ההנהגה כיום לגבי לבישת תפילין שלא בזמן התפילה, ושיש להתייעץ על כך עם רב המקום. בברכת ה' עליכם,

בברכה רבה, 

טלית גדול לאשכנזי שלא התחתן
האם החזון איש לא לבש טלית מצמר

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו