2 דקות זמן קריאה ("493 מילים")

למכור חמץ עבור משהו אחר בלי ידיעתו

שאלה: 

 שבוע טוב לכבוד הרב. רציתי לדעת האם מותר למכור חמץ של חבר מסורתי שאינו שומר כל כך תורה ומצוות, בלי שידע מכך? ומה הדין אם הוא גר רחוק מאיזור המכירה?

תשובה: 

שבוע טוב ומבורך!
ראשית תבורך על המחשבה לזכות את החבר. הפוסקים דנו במציאות כזו, ורבים העלו בדבריהם להתיר למכור לו מדין "זכין לאדם שלא בפניו", ובכך גם אתה "כמשיב אבידה" כיון שבזכותך הוא לא יאכל חמץ שעבר עליו הפסח. כמו כן כבודו יוכל למכור לחבר את חמצו על ידי מילוי הפרטים שלו בדפי מכירת החמץ בבית כנסת הקרוב אליך על אף שהוא גר רחוק מאיזור המכירה.

מקורות: 

 השו"ע (תמ"ג, ב') כתב "ישראל שהיה בידו חמצו של ישראל אחר בפקדון יעכבנו עד שעה חמישית ואם לא בא בעליו ימכרנו לאינו יהודי...". והטעם לכך, כתב המ"ב (שם סקי"א) משום הוא "כמשיב אבידה", כיון שהחמץ אח"כ יאסר בהנאה. והוסיף המג"א (תל"ו סקי"א) שאף אם אין החמץ בפקדון אצלו, אלא מונח אצלו חמץ של חבירו, מותר משום שהוא כמשיב אבידה. עכ"ד. והרבה אחרונים הסכימו למכור חמץ של אדם שלא מידיעתו מדין "זכין לאדם שלא בפניו", במקרה שחבירו אינו מוכר את חמצו מחמת מחלה קשה או בדרך רחוקה ואין ולא מצליחים ליצור איתו קשר וכדומה. והוא הדין אם מדובר ביהודים שומרי מסורת שלא שלא טורחים למכור את חמצם ואינם חוששים שחמצם יאסר משום חמץ שעבר עליו הפסח, שמותר למכור לו את החמץ כיון שאנו אומרים שמה. שאינו מוכר זה משום עצלות, וודאי שנוח לו בזה שמוכרים לו (ראה שדי חמד מערכת חו"מ סי' ט' אות ב' באריכוות בשם פוסקים רבים). וכתב יותר מזה הגרצ"פ פרנק רבה של ירושלים שאפילו עומד האיש וצווח שאינו רוצה את המכירה עדיין ניתן למכור לו מהטעם האמור, שזכות היא לו. אולם דעת הגאון מטשיבין (שו"ת דובב מישרים ח"א, ל') שאם יש גילוי דעת מאותו אדם שאין נוח לו במכירה, אין המכירה מועילה. יש כיום בתי דין שנוהגים להוסיף בשטר מכירה סעיף שאם משהו אינו יכול למכור חמצו מסיבה כלשהי, הם מוכרים לו את החמץ בתורת בי"ד, אולם יש שפקפקו על כך כיון שצריך פרטי מכירה מדוייקים של אדם פלוני (המנהג מופיע כבר בשדי חמד שם, וכן נוהג הגר"מ שטרנבוך ראה בספרו מועדים וזמנים ח"ג, רס"ט, ועושים זאת ע"י בי"ד של ג' שיש להם כח לזכות לאדם אף באופן שמוציאים ממנו כמבואר בקצות החושן רמ"ג סק"ז וסק"ח. ובספר סידור פסח כהלכתו פקפק על כך ע"פ דברי השד"ח עצמו), ונראה שאם יש פרטים מדוייקים של אותו אדם ועושים זאת בתורת בי"ד, הדבר מועיל לדעת כולם. זאת בצירוף המציאות כיום שרוב האנשים שאינם שומרי תתורה ומצוות אינם עושים זאת להכעיס אלא הם תינוקות שנישבו. אציין שכך היא דעתם של רבנים רבים שמתעסקים כיום עם מכירת חמץ בפועל. בנוגע לסוף שאלתך, אכן ניתן להוסיף ולרשום פרטים של קרוב משפחה או חבר ולזכות אותו, ואף שאינו גר באותו איזור של המכירה. ולכן ודאי שתוכל להוסיף את השם של חברך שאינו מוכר חמצו ואף אינו גר באיזור המכירה. ברור שיש לעשות את המכירה דרך רב המקום או רבנות מוכרת. כמו כן כדאי להיוועץ אם רב המקום לגבי פרטים בעניין המכירה שהוא עושה.

בברכה רבה, 

איך מחללים מטבע מעשר שני ואמירת וידוי מעשר
שימוש בכיריים חשמליות ביום טוב

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו