2 דקות זמן קריאה ("465 מילים")

לתקן את הקורא בתורה

שאלה: 

שלום רב. באיזה מקרה יש לתקן את הבעל קורא ולהחזירו שיקרא שנית בצורה נכונה? ומה הדין בפסוק שיש בו שם ה'? 

תשובה: 

שלום וברכה. תחילה חשוב לציין שצריך להזהר מאד מהלבנת פני אדם ברבים ולכן ראוי שהגבאים ימנו בכל בית כנסת אנשים מומחים ודקדקנים בנוסח הקריאה שיעמדו סמוך לבעל קורא והם יתקנוהו כשיש צורך. למעשה יש לתקן את הבעל קורא במקרים הבאים; א. כאשר חיסר או הוסיף איזה אות או מילה. ב. אם קרא בניקוד מוטעה באופן שמשנה את משמעות המילה. ג. אם נשתנה העניין ע"י נגינת טעם מוטעה. במקרה שהבעל קורא המשיך בקריאתו על אף שתיקנו אותו, אם מדובר על אות ממילה שאין המשמעות משתנה כגון שקרא ל"אהרן" "הרן": בני אשכנז- אין מחזירים אותו, ובני ספרד נהגו - שמחזירים אותו.

לגבי תיקון טעות בפסוק שיש בו שם ה', במקרה שכבר אמר את שם ה' - יש לעצור במקום שהעירו לו - ולחזור מתחילת הפסוק משום כבוד ה', אולם בדיעבד אין זה מעכב. 

דאי שלכתחילה יש למצוא בעל קורא ירא שמים והגון, שיהיה בקי בדקדוק הקריאה ויכין עצמו היטב לפני הקריאה, כמ"ש המהר"ם מינץ: "החזן צריך לחזור מתחילת הסדרה שתהא שגורה בפיו כל הדקדוקים במתגין לעיל ומלרע ימין ושמאל ויקרא במתון ולא במהירות שאולי יבליע שום אות או תיבה". ומומלץ לעשות רשימה מסודרת מראש של בעלי קוראים כדי למנוע מצב שמגיעים לקריאת התורה ואין משהו בקי. 

מקורות: 

מש"כ בתחילה להזהר מהלבנת פנים, כבר כתבו הטור קמ"ב בשם ספר המנהיג, אולם יעו' בב"י שסייג דבריו וכתב שבכל ספר המנהיג התכוון רק לטעות בקריאת מילים שאינה משנה את העניין, והביא דבריו הרמ"א שם סע' א' והוסיף "אבל אם טעה בנגינת טעם או בניקוד, אין מחזירין אותו, אבל גוערים בו". וכתב המ"ב סק"ד שה"ה שאין לחזור אם השמיט אות ממילה בלא שמשמעות משתנה, ועי' תשובות והנהגות ח"א, קמ"ז שמש"כ רמ"א גוערים בו, מ"מ אם המשיך בקריאה אין מחזירים אותו. ומנהג בני ספרד לחזור אפ' על טעות שאין משתנה בה הענין כמ"ש כה"ח (סק"ב) וילקו"י (שם א'), ואכן תמה המקור חיים לחו"י (שם) מדוע לא כתב הרמ"א את דבריו ביש אומרים, אולם אם טעה בטעמי המקרא כשאין הענין משתנה אין נוהגים לחזור על כך. ועי' מש"כ המ"ב סק"ד לגבי ניגון טעם כאשר העניין משתנה, ומ"מ ראה בהליכו"ש י"ב, ל"ו שאין הדבר לעיכובא. ומש"כ בשם המהר"ם מינץ, הובא במ"ב סק"ו ודבר פשוט הוא. וגבי פסוק עם שם ה', כ"כ בס' חסד לאלפים רט"ו סק"י, וכ"כ בס' ברית כהונה ח"א מערכת קריאת התורה. ובחשיבות ההכנה לפני, ראה מש"כ כה"ח סק"א "כמה צריך להשתדל הש"ץ ללמוד הפרשה טוב כדי לקרות הנקודות והטעמים כהוגן", וסק"ד כתב שראוי לבעל קורא לומר לפני שיקרא פסוק "ויהי נועם" בכוונה שה' יתברך יעזרהו לקרוא כראוי בלא טעות. ע"כ. לכן על הגבאים לעשות השתדלות כפולה, א. לחפש בעל קורא טוב, ב. להעמיד ממונים שרק הם יהיו האחראים לתקן את הבעל קורא, ובכך גם הקריאה תיעשה כראוי, וגם לא יבואו לידי להבנת פנים. 

בברכה רבה, 

חשיבות חזרת הש"ץ בימינו שכולם יודעים להתפלל
הגבהה וגלילה לשני אחים או אב ובן יחד

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו