זמן קריאה: דקה ("237 מילים")

ספירת העומר לנשים

שאלה: 

שלום לרב.. רציתי לדעת האם אשה יכולה לספור עם ברכה ספירת העומר? 

תשובה: 

 מועדים לשמחה! המנהג הרווח שבנות ספרד - רשאיות לספור אך אינן מברכות בספירת העומר. לגבי בנות אשכנז נחלקו: יש שכתבו שמנהג בנות אשכנז לספור עם ברכה. ויש שכתבו שעדיף שלא יברכו על הספירה כיון שהיא עלולה לשכוח. ודעת המקובלים שאין לאשה לספור כלל אף בלא ברכה (ראה בהרחבה).

מקורות: 

 נחלקו הראשונים האם ספירת העומר מצות עשה שהזמן גרמא, ההכרעה המקובלת היא כמו שכתב מרן השו"ע בספרו כסף משנה בדעת הרמב"ם (הלכות תמידין ומוספין פ"ז, כ"ד) שנשים פטורות ממצוה זו משום שהיא מצוה עשה שהזמן גרמא. וכבר תמה בשו"ת אבני נזר (סי' שפ"ד) על דברי הרמב"ן שמנה ספירת העומר בכלל מצוות שאין הזמן גרמן, וכתב שהוא דבר פלא. החיד"א (ברכ"י תפ"ט, כ"ב) הביא ראיה לדברי הרמב"ם מדברי הזוה"ק פרשת אמור (דף צז), והוסיף שאם נוהגות הנשים לברך על לולב, יכולות לברך על הספירה. אולם בשו"ת רב פעלים (ח"א סוד ישרים) פסק באופן מוחלט ע"פ האריז"ל שאין לנשים לקיים מצות ספירת העומר כיון שע"פ סוד התיקון הוא לגברים דוקא, וכל שכן שאינן רשאיות לברך. ובמג"א (תפ"ט, א') כתב שמנהג באשכנז שנשים מברכות, אולם כתב המ"ב (תפ"ט סק"ג) כיון שהאשה אינה מצויה בבית כנסת ועלולה לשכוח לספור יום אחד ותמשיך לספור בברכה והוי ברכה לבטלה, לכן עדיף שלא תברך. ולפי זה אם האשה דקדקנית ואין חשש שתשכח יכולה לספור בברכה (הובא בשם הגרי"ש אלישיב). שנזכה לבניין בית מקדשנו בקרוב, בברכה רבה

בברכה רבה, 

אכילת קניידלך בפסח לאורח שמקפיד בשרויה
בדיקת חמץ בלול תרנגולים

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו