זמן קריאה: דקה ("273 מילים")

קנייה בחול המועד ואבילות על תלמידי ר"ע

שאלה: 

מועדים לשמחה, האם בחול המועד מותר לחדש מכשיר חשמלי? האם לא נוהגים בימים אלו את האבילות של ימי הספירה? והאם לפי המסורת תלמידי רבי עקיבא נפטרו גם בימים אלה של חול המועד? ישר כח ותזכו למצוות 

תשובה: 

חגים וזמנים לששון! א. כל סחורה שאינה לצורך המועד - אסורה. ב. מצוה להיות בשמחה בחול המועד ולא נוהג בו דיני אבילות של ספירת העומר. ג. יש בכך מסורות שונות, יש שכתבו שהחלו למות מיום שני של פסח, יש שכתבו שמתו רק בימים שאינם מיועדים לשמחה, ולפי מסורת זו בחול המועד עדיין לא החלה מיתת תלמידי רבי עקיבא. 

מקורות: 

א. גמ' מועד קטן י:, ושו"ע (תקל"ט,א), מ"ב (סק"ב), במידה ומדובר בדבר האבד (שו"ע תקל"ט, ה') או בדבר מצוה מותר שו"ע תקמ"ה, ג' וביה"ל שם ד"ה לעצמו שמותר לכתוב תפילין ומזוזה לעצמו ואף אם כיון מלאכתו במועד בדיעבד מותר). אולם כל זה דוקא שלא ידע שיצטרך לכך לפני המועד (מ"ב תק"מ, ט'). ב. שו"ע תקכ"ט ב': "חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד...", ובמ"ב (ס"ק ט"ז) הביא מדברי הרמב"ם (פ"ו מהלכות יו"ט) שגם חול המועד הוא כלל מועד לעניין שמחה. ג. יש בכך דעות שונות, מפשט גמרא (יבמות סב:) "כולם מתו מפסח עד עצרת", משמע שמתו מפסח. בתוספות רבנו פרץ הביא מדרש שמתו ביום הראשון של הספירה, היינו יום ב' של פסח. יש עוד מסורות, יש שכתבו שהחלו למות מיום ב' של ר"ח אייר (מ"ב תצ"ג י"ד שהביא את ב' הדעות הנ"ל, וכתב יש לכל אחד טעם למנהו), ובמהרי"ל (הלכות ימים שבין פסח לעצרת) כתב שמתו רק בימים שאין אומרים בהם תחנון. וראה עוד מנהגים במ"ב וביה"ל על דברי השו"ע תצ"ג, ג'. שנזכה לשמוח בקרוב בביאת הגואל ובבנין אריאל. בברכה נאמנה, 

בברכה רבה, 

שימוש בדיעבד במיקרוגל לאחר שכבר הוכשר בחול המועד
עליה לקבר בשנה הראשונה בערב יום השואה

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו