2 דקות זמן קריאה ("409 מילים")

שימוש במוצרי קוסמטיקה המרכיבים חמץ בפסח

שאלה: 

כבוד הרב שלום. רציתי לשאול האם מותר להשתמש בפסח בסבון, שמפו, קרם גוף וכדומה שמכילים חמץ בוודאות? 

תשובה: 

 שלום וברכה. מוצרים קוסמטים המכילים חומרים שיש בהם עמילן חמץ וכדומה, אם לא "נפסלו מאכילת כלב" - ודאי שיש לאסור את השימוש בהם כיון שבפסח חמץ נאסר גם בהנאה. אולם רוב המוצרים שציינת פסולים לאכילת כלב, וממילא מותרים בהנאה בפסח, אפילו לדעת הסוברים ש"סיכה כשתיה". עם זאת יש שמחמירים, ותבא עליהם הברכה (ראה במקורות).

מקורות: 

 נפסק בשו"ע (תמ"ג, א') שחמץ נאסר אף בהנאה, אלא אם כן החמץ נפסל מאכילת כלב, כמבואר בגמ' בפסחים (מה:), ובשו"ע (תמ"ב, ט'). בנידון השאלה אנו עוסקים במוצרים שסכים על הגוף. ודנו האחרונים האם אומרים בפסח "סיכה כשתיה" כמבואר בגמ' (יומא עו: ושבת פו.) כמו שאומרים ביום כיפור. יש להקדים שכבר נחלקו הראשונים האם "סיכה כשתיה" נאמר רק לדברים שיש בהם גם איסור הנאה או גם בשאר איסורים שיש בהם רק איסור אכילה כפסח. ומרן המ"ב (בביה"ל, תמ"ב) כתב שמנהג העולם להקל כרבנו תם. ונחלקו הפוסקים לדעת המחמירים, האם אומרים "סיכה כשתיה" גם כאשר המוצר נפסל מאכילת כלב. דעת הגר"ש וואזנר (שבט הלוי ח"ב, מ"ח) ועוד פוסקים, שהאיסור גם כשהוא פגום, וכן נראה מדברי האגרו"מ (או"ח ח"ג, ס"ב) שהתיר רק במקום צער. מאידך הפרי חדש (יו"ד קי"ז סק"ד) כתב להקל בפגום, וכן דעת רוב הפוסקים (ראה אור לציון ח"ג פ"ח ה"ו, ובשו"ת יחוו"ד ח"ד מ"ג). וכן המנהג הרווח להקיל ויש להם ע"מ לסמוך, וכן כתב הגר"א וייס שליט"א (הגדה של פסח, כ"ד) מכמה טעמים, א. כיון שסיכה כשתיה נאמר לענין יום הכיפורים בלבד. ב. דוקא לענין עצם האיסור ולא לענין "אחשביה". ג. רק בסיכת תענוג ולא ברחיצה כגון שמפו לשם נקיון. עכ"ד. ויש להוסיף ע"פ מה שכתב המ"ב לבאר לגבי היתר נתינת קולמוס עם דיו שפגום מאכילת כלב (שם סקמ"ה ע"פ המג"א), שאף שחמץ שנפסל מאכילת כלב אסור באכילה כיון שהוא החשיב את המוצר לאכול, מכל מקום זה "דוקא כשאכלו בכונה ומשום דהוא אחשבה, מה שאין כן בזה שהוא שלא בכונה אין קפידא". ומדבריו המ"ב משמע שמותר לשים את הקולמוס שיש בו דיו עם חמץ פגום בתוך הפה, כיון שאין כוונתו לאכול את הדיו. ואם כן כל שכן שיהיה מותר לסוך גופו כאשר מתכוון להוריד את אותו מוצר מגופו לאחר זמן, כיון שלא נאמר סיכה אלא שמתכוון לסיכה שנשארת על הגוף ולא סיכה שכוונתו להורידה מיד. אך לפי הסבר זה, יהיה קשה להתיר משחות ששמים על הגוף כדי שיבלעו בו. ולכן אנו מחוייבים לומר ככל הטעמים הנ"ל כדי להקל. ישראל קדושים ומחמירים בפסח לקנות כל דבר עם הכשר, ותבא עליהם ברכה.

בברכה רבה, 

שימוש בכיריים חשמליות ביום טוב
קביעת מזוזה בחדר שירות

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו