2 דקות זמן קריאה ("366 מילים")

שימוש בקומקום שהרתיחו בו מים בשבת במזיד

שאלה: 

 שלום. האם מותר להשתמש בקומקום שיהודי שאינו שומר תורה ומצוות הרתיח בו מים בשבת? כיון שהמ"ב כתב שקדירה שבשלו בה במזיד אסור להשתמש בה. וגם אם נגעיל את הקומקום הרי רובו עשוי מפלסטיק ודינו כחרס שאין לו תקנה?

תשובה: 

שלום רב. מותר לכם להשתמש בקומקום לשתיה מיד במוצאי שבת. לאותו אחד שהרתיח בקומקום מים ורוצה לשוב בתשובה, ניתן להקל לאחר שהרתיחו מים בקומקום פעם אחת.  

מקורות: 

מותר להשתמש בקומקום, גם אם נחשיב את הפלסטיק כפוס' שדינו כחרס. מכמה טעמים: א. כיון שגם אם נאמר כמג"א ורוב האחרונים (סק"ב) בשם הרשב"א שהקדירה גם נאסרה, מכל מקום מדברי מחצית השקל בביאור דברי המג"א, כל האיסור הוא דוקא לו כיון שהבלוע אסור לו ולא לאחרים כיון שאפילו במזיד אין דין קנס ליהודי אחר במוצ"ש לחכות "בכדי שיעשו" אלא דוקא בגוי שעשה (שו"ע ש"ז, כ'), וכן נראה להדיא מדברי המ"ב (סק"ד). ב. דעת המנוח"א (פכ"ה הערה 43), והחזו"ע כדעת המטה יהודה שכל מה שאסר הרשב"א, זה רק בדעת ר' יוחנן הסנדלר, ועוד שדעת הרא"ש והרא"ה אינה כדעת הרשב"א, כיון שלשיטתם פליטת איסורי דרבן אינה אוסרת. ג. הבה"ל (שי"ח "אחת משאר") מביא את החי"א שמלאכה שאינה יוצרת שינוי בגוף החפץ, פוסקים כר' מאיר שמותר לכולם במוצ"ש אפילו למבשל. ואם כן הבליעה אינה אסורה אפילו למבשל בעצמו. ד. גם אם נאמר שכלי נאסר לכולם, מכל מקום במתכת למטה מספיק הרתחה נוספת להפליט את האיסור וכבולעו כן פולטו, ולגבי הפלסטיק גם אם נסבור כדעת הפוסקים ששדינו כחרס, כתב הגאון המהרש"ם בדעת תורה שלדעת הפמ"ג (רנ"ג סקל"ט, תמ"ז סק"א) בכלי חרס שאין לו תקנה בהגעלה יש להקל ממנו לאחר מעת לעת. ה. דעת הגרשז"א (מאור השבת ח"א מכתב ט' אות ז') שמיחם חשמלי לא נאסר אלא רק בו ביום וגם בו ביום מותר בשימוש בצונן (לכאורה הדברים סותרים מו"ת מנח"ש ח"א ה' ג' ג' ששם משמע שמעשה שבת אוסר באיסור חפצא ולכן הקדירה אסור אפילו יום למחרת ואין לה גדר של אינה בת יומא ודינו ככלי שבשללו בו מאכלות אסורות). כמו כן יש לצרף את השיטות שיהודי שאינו שומר תורה ומצוות בזמנינו דינו כתינוק שנשבה ואם כן אין הקומקום נאסר במוצ"ש אפילו לו. לכן למעשה יש להקל, והקומקום והמים שמתבשלים בו מותרים. ועל כל פנים אחרי רתיחה אחת הקומקום הוכשר ואפילו שהוא עשוי גם מפלסטיק כאמור לעיל. 

בברכה רבה, 

חובת בדיקת חמץ על פירורים פחות מכזית
להתפלל ערבית מוקדם או קודם לבדוק חמץ

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו