זמן קריאה: דקה ("249 מילים")

אבלים צריכים ליאבלים צריכים לישון על הרצפה??

שאלה: 

 סבי ז"ל נפטר היום, רצינו לדעת האם בשבעה מותר לישון על המיטות, מדובר על מבוגרים בעיקר ?

תשובה: 

 ברוך דיין האמת! יש נוהגים לישון על מזרון בריצפה, אך המנהג הרווח כיום למעשה - לישון על המיטה כיון שירדה חולשה לעולם.

מקורות: 

במוע"ק טו. מבואר שאבל חייב בכפיית המיטה, כיון שבצלם אלוקים עשה ה' את האדם וכעת "ובעוונותיהם הפכתיה, כפו מטותיהן עליה", כלומר מעיקר הדין היה צריך לכפות כל המיטות בבית להורות על הזעזוע הגדול שפקד את הבית, היפך החיים. אולם למעשה כיום לא נוהגים בכפיית המיטה, וז"ל השו"ע (שפ"ז ב') ע"פ הרא"ש: "עכשיו לא נהגו בכפיית המיטה מפני שיאמרו העכו"ם שהוא מכשפות, ועוד שאין המטות שלנו עשויות כמטות שלהן כדי שיהא ניכר בהם כפייה", וכן כתבו האחרונים (חזו"ע אבלות ח"ב רנ"ה). בספר מעבר יבק (קע"ט, הובא בפני ברוך י"ז ב' ט') כתב שיש נוהגים להפוך מטתו של הנפטר. אולם האחרונים כתבו שלא נוהגים כך היום, אלא מכסין מיטת הנפטר ואין מקשטין אותה אותה בכרים וכסתות (משמרת שלום שם). כיום שלא נוהגים לכפות המיטה, כתב הש"ך (שפ"ז סק"א) שהאבל צריך לישון על גבי הקרקע. וכתב בפת"ש (סק"ב) בשם זקנו הפנים מאירות שהאבל יכול לישון על גבי המיטה כיון שרוב העולם חלוש. וכן כתב בחזו"ע (שם עמ' רנ"ח) שמותר לאבל לשכב על מיטה מוצעת "כי בדורות אלה הם חלושי המזג - לכן אין להחמיר". וכן כתב בגשר החיים (ח"א עמ' רי"ב) ובספר פני ברוך (י"ז, ד') כתב שמעיקר הדין אין לאבל לישן על גבי מיטה אלא על גבי קרקע ויש מקילין וכן המנהג. המקום ינחם אתכם, 

בברכה רבה, 

מתי שותים את כוס שבע הברכות בסעודה שלישית
נסיעה לחו"ל בשלושת השבועות

 

השתתף בבנית הארץ

כדי לממש את החזון שלנו ולבנות רבני קהילה שהם מנהיגים קהילתיים, כדי להצליח ולגבש קהילות ברחבי הארץ ולבנות אותן כמוקד של זהות יהודית שיודע לשלב אנשים מכל הסוגים, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא תרמו לנו כדי שנוכל לבנות גשר ולחבר קהילות נוספות.

לתרומתך תהיה השפעה ישירה ומיידית על הצלחתנו.

תרמו עכשיו